Cat | Es

Avís Legal i Política de Privacitat

Gràcies per utilitzar Solidalis. Per al bon funcionament de la comunitat, necessitem que segueixi les regles, els termes i les condicions proposats.

CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions d’ús (en endavant, “les Condicions d’ús”) estableixen les condicions sota les quals s’ofereix l’aplicació Solidalis (en endavant, “el Servei”), que és una plataforma que permet als usuaris ser informats de les defuncions que es produeixen, solidaritzar-se amb la família a través d’una nota de condol i/o donant el condol i, en el cas que l’usuari sigui familiar del difunt, rebre les notes de condol que les persones li envien i que podrà agrair amb un missatge a totes elles, les quals quedaran recollides en el llibre digital de condolences de Solidalis que rebrà al final.

L’ús del Servei atribueix a qui el realitza la condició d’usuari d’aquest servei (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació íntegra d’aquestes Condicions d’ús. En cas de no estar d’acord amb tot o part d’aquestes Condicions d’ús, l’Usuari ha d’abstenir-se d’instal·lar i utilitzar el Servei.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions d’ús, l’Usuari manifesta:

  • Que ha llegit, entén i comprèn el que s’exposa aquí.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
  • Que és major d’edat i té la capacitat legal suficient per utilitzar el Servei.

El titular del Servei es reserva la facultat de realitzar en qualsevol moment qualsevol modificació o actualització de les Condicions d’ús que, un cop entrin en vigor, haurà de ser acceptades per l’Usuari per continuar utilitzant el servei.

1. Necessitat de registre

Per poder estar informat de les defuncions en els municipis del seu interès, no cal registrar-se, i sí que cal quan l’Usuari vol: enviar una nota de condol, donar el seu condol, recordar la defunció en el seu aniversari i per disposar de les funcionalitats que Solidalis proporciona als familiars del difunt.

Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, la revelació o la pèrdua de la dita contrasenya, i ha d’informar immediatament Solidalis en cas que tingui motius per creure que la contrasenya ha estat utilitzada de manera no autoritzada o és susceptible de ser-ho. En qualsevol cas, l’accés a àrees restringides i/o l’ús del servei realitzat sota la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari, que respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

Mitjançant l’acceptació de les Condicions d’ús, l’Usuari consent que les seves dades passin a formar part del fitxer de Solidalis i el tractament d’aquestes dades serà conforme al que preveu la Política de Privacitat.

2. Normes d’utilització del servei

L’Usuari s’obliga a utilitzar el servei d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions d’ús. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat del servei i a no emprar-lo per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre ni posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de missatges o fotografies que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions d’ús. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I. No fer ús de la nota de condol i d’agraïment amb intenció de lesionar drets de tercers.

II. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

III. No suplantar altres Usuaris del Servei ni transmetre les dades d’accés al compte ni la contrasenya a un tercer sense el consentiment de Solidalis.

IV. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut sense autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial que puguin recaure sobre aquesta informació, element o contingut.

V. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

VI. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers fotografies ni qualsevol representació o imatge de persones menors d’edat.

VII. No fer ús del missatge d’agraïment amb intenció de lesionar drets de tercers.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne Solidalis davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, a més Solidalis es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

3. Exclusió d’Usuaris

Solidalis es reserva el dret a impedir l’ús del Servei, ja sigui de forma temporal o definitiva, a qualsevol Usuari que infringeixi qualsevol de les normes establertes en aquestes Condicions d’ús, la llei o la moral. Discrecionalment, Solidalis també podrà excloure Usuaris i fins i tot deixar de donar totalment o parcialment el Servei quan així ho consideri oportú per millorar l’operativa del Servei i/o de la resta dels Usuaris.

4. Exclusió de responsabilitat

Solidalis no és responsable del contingut de les notes de condol que els Usuaris puguin enviar als familiars del difunt, del contingut de la nota d’agraïment de la família, ni del contingut de la informació introduïda per la funerària. Solidalis no revisa ni valida aquests missatges i informació, per la qual cosa no serà responsable, ni directament, ni indirectament, ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i dels continguts a través del Servei.

Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, Solidalis no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

a) La utilització que els Usuaris facin del Servei ni per l’estat, origen, possible inexactitud o possible falsedat de les dades proporcionades pels Usuaris.

b) Els continguts, les informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin o exhibeixin a través del Servei.

c) L’eventual pèrdua de dades dels Usuaris per causa no atribuïble al Servei.

d) L’accés de menors d’edat als continguts inclosos en el Servei.

e) La indisponiblitat, els errors, les fallades d’accés i la falta de continuïtat del Servei.

f) Les fallades o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes.

g) La no operativitat o problemes en l’adreça de correu electrònic facilitada per l’Usuari.

Qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui sorgir entre els Usuaris del Servei haurà de ser solucionada entre aquests, i s’obliga a mantenir Solidalis totalment indemne, sense perjudici de la qual cosa Solidalis farà tots els esforços possibles per facilitar als Usuaris una ràpida i satisfactòria solució a través del seu Servei d’Atenció a l’Usuari.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre les obres, les prestacions protegides i qualsevol contingut o elements sobre els quals recaiguin drets de propietat intel·lectual i industrial que es facin servir en el Servei (els “Continguts del Servei”) pertanyen als seus legítims titulars. L’Usuari no adquirirà per l’ús del Servei cap dret de propietat intel·lectual o industrial, ni llicència d’ús alguna sobre aquests elements.

Són Continguts del Servei, els textos, les fotografies, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, les bases de dades i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font utilitzats en el Servei. Aquesta enumeració es realitza a títol enunciatiu i d’exemple, no limitatiu.

El text, les imatges, els gràfics, els fitxers d’animació, el programari i l’aparença del lloc web de Solidalis són objecte de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial. Aquests elements no podran ser vàlidament i legítimament copiats o distribuïts per a ús comercial, ni podran ser modificats o inserits en altres llocs web sense prèvia autorització expressa dels seus titulars.

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions d’ús es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre Solidalis i l’Usuari, aquest podrà interposar la seva acció davant els tribunals espanyols corresponents al domicili de Solidalis.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni tant en el moment de registrar-se com “Usuari” de Solidalis, com els que ens faciliti a conseqüència de la utilització de la nostra aplicació i de la dels serveis oferts per aquesta, així com les dades a les quals Solidalis accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, sol·licituds, publicacions, converses, recerques, i les dades identificatives derivades, si és el cas, de la vinculació del seu registre en la nostra aplicació (des d’ara, totes elles denominats les “dades de caràcter personal”), seran recollides en un fitxer el responsable del qual és Solidalis.

En aquest mateix sentit, l’informem que Solidalis obtindrà i utilitzarà les dades de la IP i altres identificadors proporcionats pel dispositiu des del qual navegui per la nostra aplicació per al correcte funcionament d’aquestes eines, així com amb finalitats estadístiques sobre l’ús de Solidalis, i aquestes dades quedaran incorporades en el citat fitxer titularitat de Solidalis com a dades de caràcter personal.

L’Usuari sap i accepta que en enviar una nota de condol la seva imatge del perfil, nom i població seran visualitzats pels Usuaris habilitats per la funerària, és a dir, els familiars del difunt. La família del difunt podrà conservar la notes de condol.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable

Solidalis

Finalitat

Gestionar el seu compte com usuari de Solidalis.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

Destinataris

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades més endavant.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1.- Responsable

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Solidalis

Correu electrònic: protecciondedatos@solidalis.net

2.- Finalitat

Gestió del compte com a usuari de Solidalis.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les finalitats de la recollida de les seves dades de caràcter personal són: (I) Donar-lo d’alta com a usuari de Solidalis (II); gestionar el seu compte com a usuari de Solidalis (III); prestar-li els serveis que ha demanat; (IV) enviar-li comunicacions en relació amb el seu compte, amb temes relacionats amb les utilitats i funcionalitats de Solidalis; (V) per personalitzar i millorar les eines i funcionalitats de l’aplicació de Solidalis; (VI) per garantir el funcionament tècnic de l’aplicació de Solidalis.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Aquestes dades de caràcter personal seran cancel·lades un cop finalitzada la seva relació amb Solidalis; és a dir, quan es doni de baixa com a usuari de Solidalis. No obstant això, i sense perjudici de l’anterior, Solidalis conservarà dades merament estadístiques d’utilització per part dels usuaris dels seus recursos i eines.

3.- Legitimació

Consentiment de l’interessat

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és gestionar el seu compte com a usuari de Solidalis.

4.- Destinataris

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

5.- Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

• Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió

• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament

• Dret a oposar-se al tractament

• Dret a la portabilitat de les dades

Vostè podrà exercir els seus drets enviant un correu electrònic a: protecciondedatos@solidalis.net, adjuntant fotocòpia del seu DNI o document identificatiu vàlid equivalent.

Així mateix, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

6.- Mesures de seguretat

Solidalis l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural.

© Solidalis.